Direct contact: 0492-792392

De wijkverpleegkundige naast de seniorenorganisaties

Op 1 januari 2015 is de AWBZ omgevormd en de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Ook de Zorgverzekeringswet (Zvw) is aangepast met de wijkverpleegkundige als schakel tussen het sociale en medische domein. Mede hierdoor heeft de wijkverpleegkundige een hernieuwd takenpakket gekregen. Ook de seniorenverenigingen bieden vaak ondersteuning op dit gebied. In dit artikel een overzicht en suggesties ter verbetering.

De wijkverpleegkundige

Alle wijkverpleegkundigen beschikken over een hbo-opleiding verpleegkunde en een aanvullende post-hbo-opleiding “effectieve wijkverpleegkundige”. De opleidingen sluiten aan op de veranderingen in de langdurige zorg waar zelfredzaamheid en zelfregie van mensen steeds belangrijker worden. Deze wijkverpleegkundigen nieuwe stijl hebben dan ook een spilfunctie voor de inwoners in de stad. Zij vormen het aanspreekpunt voor kleinschalige wijkteams van verzorgenden en verpleegkundigen. Ook onderhouden ze contacten met de gemeente, huisartsen, wijkorganisaties, ziekenhuizen en welzijnsorganisaties enzovoort. Op deze manier leggen zij een verbinding tussen wonen, welzijn en zorg en kunnen door iedereen worden ingezet en geraadpleegd. Zij zijn aangesteld en worden betaald door de zorgverzekeraars die deze taak laten uitvoeren door Savant Zorg en De Zorgboog. Deze wijkverpleegkundigen werken wel onafhankelijk.

Wijkverpleegkundige Irene van den Berkmortel

Irene van den Berkmortel werkt sinds juni 2015 als onafhankelijke wijkverpleegkundige in Helmond-West, Warande, Mierlo-Hout, Stiphout en Brandevoort (de namen en andere informatie van alle Helmondse wijkverpleegkundigen worden onder aan dit artikel vermeld).

Door de vele veranderingen in de zorg lopen mensen tegen allerlei hulpvragen aan, zegt Irene. De wijkverpleegkundige kan hier, indien dit tot haar vakgebied behoort, op inspelen. Maar, als dit niet het geval is, kan zij, bij de door haar opgebouwde connecties en netwerken de betreffende vraag bij de juiste persoon en/of instantie neerleggen of samen met de burger daarmee in gesprek gaan.

Het is dus van belang dat burgers de wijkverpleegkundige kennen en weten hoe ze haar kunnen bereiken als ze vragen hebben. Daarom gaat Irene naar veel bijeenkomsten waar met name ouderen aanwezig zijn om zo met hen in gesprek te komen, zoals onder andere onlangs bij KBO-Kring Helmond.
Haar ervaring leert dat vooral bij veel ouderen de echte vragen en problemen vaak (te) lang in de lucht blijven hangen. Maar, als aan beide zijden het vertrouwen is gewekt, blijkt vaak dat de echte hulpvragen wel op tafel komen. Irene kijkt hierbij niet alleen naar vragen op het gebied van de zorg maar ook naar problemen op het sociale en financiële vlak. Als ze zelf hier niet bij kan helpen legt ze de vragen neer bij de juiste personen of instanties. De cliënt hoeft hier, ongeachte welke vraag, niet voor te betalen. Mocht er zorg nodig zijn dan maakt de burger zelf een keuze voor een zorgaanbieder. Dit hoeft niet de zorgaanbieder te zijn waar de wijkverpleegkundige in dienst is.

Stichting VBOH

De stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond (VBOH) is opgericht door de vier ouderenverenigingen in Helmond: de KBO; NOMB; PCOB en PVGE, met als doel ondersteuning van alle ouderen in Helmond.

De VBOH kent een drietal diensten speciaal voor Helmondse ouderen. Een op dit moment belangrijke dienst is: hulp bij het invullen/controleren van de aangifte inkomstenbelasting (HUBA). Daarbij wordt niet alleen gelet op de juiste opgave voor de belasting, maar ook op het eventuele recht op zorg- en huurtoeslag.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) kunnen ouderen helpen de weg te vinden in het woud van (gemeentelijke) regelingen. Een VOA is een generalist die hulpvragen van A (administratie) tot Z (zingeving) ondersteunt. De VOA wijst de weg, laat zien waar de oplossing voor een probleem te vinden is.

Zoals in de aanhef van dit artikel aangegeven, is een deel van de AWBZ-zorg overgegaan naar de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Het resterende deel (thuiszorg en hulpmiddelen) is verplaatst naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en daarmee een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Het is daarbij niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente automatisch zorg verleent. Eerst zal worden gekeken wat u zelf of uw omgeving (familie, buren ,kennissen) kan bijdragen.

Om ouderen te helpen hun zorgvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren en te ondersteunen bij de toch wel lastige WMO-aanvraag voor thuiszorg of hulpmiddelen heeft de VBOH een groep cliëntondersteuners. Iedere oudere Helmonder die de gemeente om hulp wil vragen in het kader van de WMO, kan gratis ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner.

De contactgegevens voor hulp van Huba, VOA of cliëntondersteuner staan onder aan dit artikel.

Verbeterpunten

Het is een uitdaging om er voor te zorgen dan mensen die hulp nodig hebben, deze zo snel mogelijk krijgen c.q. de juiste hulpverlener vinden. Hiervoor is als eerste goed inzicht nodig wie wanneer wat doet. Overleg tussen de verschillende partijen en een goed (digitaal) systeem zijn hier essentieel bij. Dit digitale systeem zou Guido Helmond kunnen zijn. Dit dient dan wel door alle relevante organisaties geadopteerd te worden.

Een zeer belangrijke rol van de seniorenorganisaties kan signalering zijn. Ook het initiëren van communicatie en overleg kan een functie van de seniorenorganisaties zijn. Ook voorlichtingsbijeenkomsten zijn een mogelijkheid waarbij de wijkverpleging al heeft aangegeven graag te ondersteunen.

Gezamenlijk moeten alle instanties zoeken naar zoveel mogelijk manieren om dit hele proces meer bekendheid te geven. Enige suggesties van mogelijkheden die hierbij zouden kunnen worden ingezet zijn o.a.: wijkraden, signaleringsteams, seniorenverenigingen, pers, beurzen, enz.

De Helmondse wijkverpleegkundigen

Huba, VOA en cliëntondersteuners

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond

Telefoon: 0492-792392
E-mail: info@vboh.nl
Website: www.vboh.nl

 

Bonden

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:
    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon:     0492-792392
E-mail:    info@vboh.nl